Imam Takiuddin es-Subki (673-756H)

Takiuddin ‘Ali ibn ‘Abd el-Kafi es-Subki, babai i Taxhudin es-Subkiut, është një prej njerëzve më të famshëm në kohën e tij. Ai dhe i biri i tij, ishin padyshim më të mëdhenjtë në mesin e të gjithë Subkijve. Takiuddin është lindur në Subk 673 AH., por kur babai i tij u zhvendos në Kajro, ai edukimin e mori atje.

al-Kalam 'ala Hinthi al-Nasi wayalihi Risalat fi Hatmiyat la Ijtihad Ma' al-Nass

Nje veper e Imam Subkiut: El-Kelam ‘ala Hinthi el-Nasi wejalihi Risalat fi Hatmijet la Ixhtihad Ma’ el-Nass

Continue reading

Imam Taxhuddin es-Subki (727-771H)

Photo1218Taxhuddin Ebu Nasr Abdulvehab es-Subki, i njohur si Ibn es-Subki autori i Muid el-Ni’am we Mubid en-Nikam, i përket një familjeje të madhe Es-Subki, anëtarët e të cilës gjatë shekullit të shtatë dhe të tetë hixhrij e bënë vetën të famshëm, jo vetëm për shkak të dijes së tyre, pozitave të tyre të larta si kadij, muftij, profesorë, predikues, dhe shkrimtarë, por gjithashtu për shkak të cilësive të tyre të larta personale. Continue reading

Imam Sujutiu dhe Ibn es-Subki i përgjigjen Dhehebiut që flet kundër sufijve dhe esharijve, me fjalët në vijim:

Imam Sujutiu i përgjigjet Dhehebiut që flet kundër sufijve dhe esharijve, me fjalët në vijim: “Mos i lëni murmuritjet e Edh-Dhehebiut të ju mashtrojnë juve, ngase ai shkoi aq larg saqë të murmuroj kundër Imam Fahrud-Din er-Raziut dhe kundër atij që është më i madh sesa Imami, dmth, Ebu Talib el-Mekki autorit të Kut el-Kulub, dhe kundër atij që është më i madh sesa Ebu Talibi, dmth, Ebu Hasan el-Eshariut, fama e të cilit ka mbushur kupat qiellore! Dhe librat e Dhehebiut janë të mbushura me to: el-Mizan, el-Tarih, dhe Sijar el-Nubela’. A do ti pranoni fjalët e tij (Dhehebiut) kundër sojit të atyre? Asnjëherë, vAllahi! Fjala e tij nuk pranohet në lidhje me ta. Por, ne respektojmë të mirat e tyre ndaj nesh dhe ua japim atyre në tërësi (meritat).” {Es-Sujuti, Kam` el-Mu`arid bi Nusra Ibn el-Ferid, në Mekamat (2:917-918) dhe siç është cituar nga Imam el-Lucknawi në el-Raf` we el-Takmil fi el-Xherh we el-Ta`dil (fq. 319-320)
Ibn el-Subki poashtu e ka kritikuar anti-Esharizmin e ed-Dhehebiut dhe animet kah doktrina Hanbelite, duke e quajtur atë (Dhehebiun) një prej propaganduesve më të mëdhenj të antropomorfizmit.
{ Në Tabakat esh-Shafi`ijje el-Kubra (3:352-354, 8:88-89, 9:103) }

Në një vend tjetër ai deklaron: “Shejhu ynë, Dhehebiu – Allahu e mëshiroftë – edhe përkundër gjithë dijes dhe devotshmërisë tregon një paragjykim të tepruar kundër Ehli-sunetit; Nuk është e lejuar që ai të ndiqet në këtë qëndrim… as nuk është e lejuar të mbështetemi në shejhun tonë, Dhehebiun,  kurdo që ai e lavdëron ndonjë Hanbeli apo e fajëson ndonjë Esh’ari.”

{ Ibn es-Subki, Ka`ide (fq. 32-37, 59-60), Tabakat esh-Shafi`jje el-Kubra [TSK] (2:13-16). Cf. Esh-Sahaviu, el-I`lan (fq. 75)