Muhammed Zekerija Kand’helvij (1898-1982)

Shejh el-Hadith Mewlana Muhammed Zekerija Kandhelawi Saharanpuri (vd. 1982.), një dijetar indian i hadithit dhe anëtar influencial dhe ideologjist i Xhematit Teblig.

I lindur në Kand’hala. Ai mësoi shkencat e jashtme në Saharanpur nën udhëheqjen e babait të tij. Ai është po ashtu nxënës i Khalil Ahmed Ambathawi në hadith dhe sufizëm.

Ai ligjëroi hadithin prej vitit 1916 deri në vitin 1969 në Saharanpur. Është autor i komentimit mbi Muwetane e Malikut dhe Sahihun e Buhariut. Ai është po ashtu autor i një serie veprash mbi meritat (fadail) e veprimeve fetare të Islamit, të njohura nën titullin përmbledhës “Teblighi Nisab”, dhe janë përkthyer në disa gjuhë të ndryshme.

Muhammed ibn Hasan esh-Shejbaniu dhe Hadithi

Imam Shafiu ka thënë: “Unë nuk kam parë dikë më elokuent sesa ai (Muhamed ibn Hasan esh-Shejbaniu). Kur e shihja atë duke recituar Kur’anin, mendoja se Kur’ani është zbritur në gjuhën e tij.” Ai po ashtu ka thënë, “Unë nuk kam parë dikë më inteligjent sesa Muhammed ibn el-Hasani.”

Continue reading

Imam Alaudin el-Haskefi (1025-1088H)

Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Abdirrahman Muhamed bin Xhemaluddin bin Hasan bin Zejnilabidin el-Hisni el-Etheri ed-Dimeshki, i njohur si Alaudin el-Haskefi. Ai ishte muftiu i hanefive të Damaskut, usulist, muhadith, mufesir dhe gramaticient. Lindi në Damask, në vitin 1025H/1616 dhe vdiq po aty në moshën 63 vjeçare, më 10 Sheval 1088H/1677. U varros në varrezën “Babu’s-saghir”. Continue reading

Imam Sahaviu (831-902H)

Veper e Imam Sahaviut mbi miresite e Salavateve.

Veper e Imam Sahaviut mbi miresite e Salavateve.

Shemsudin Muhammed ibn ‘Abdurrahman es-Sakhawi esh-Shafi’ij el-Esh’arij esh-Shadhilij (831-902H) ishte një dijetar me nam, jurist (fakih) shafi’ij, ekspert i hadithit dhe historian i lindur në Kajro, Egjipt, në vitin 831H. Prapashtesa “es-Sakhawij” i referohet fshatit Sakha në Egjipt, prej nga ishin paraardhësit e tij. Ai ishte autor pjellor që u shqua për mjeshtërinë e tij në hadith, Tefsir, literaturë, dhe histori. Aftësia e tij në hadith vjen nga influenca prej mësuesit të tij, hafizit Ibn Haxher el-Askalani. Continue reading

Imam Takiuddin es-Subki (673-756H)

Takiuddin ‘Ali ibn ‘Abd el-Kafi es-Subki, babai i Taxhudin es-Subkiut, është një prej njerëzve më të famshëm në kohën e tij. Ai dhe i biri i tij, ishin padyshim më të mëdhenjtë në mesin e të gjithë Subkijve. Takiuddin është lindur në Subk 673 AH., por kur babai i tij u zhvendos në Kajro, ai edukimin e mori atje.

al-Kalam 'ala Hinthi al-Nasi wayalihi Risalat fi Hatmiyat la Ijtihad Ma' al-Nass

Nje veper e Imam Subkiut: El-Kelam ‘ala Hinthi el-Nasi wejalihi Risalat fi Hatmijet la Ixhtihad Ma’ el-Nass

Continue reading

Imam Taxhuddin es-Subki (727-771H)

Photo1218Taxhuddin Ebu Nasr Abdulvehab es-Subki, i njohur si Ibn es-Subki autori i Muid el-Ni’am we Mubid en-Nikam, i përket një familjeje të madhe Es-Subki, anëtarët e të cilës gjatë shekullit të shtatë dhe të tetë hixhrij e bënë vetën të famshëm, jo vetëm për shkak të dijes së tyre, pozitave të tyre të larta si kadij, muftij, profesorë, predikues, dhe shkrimtarë, por gjithashtu për shkak të cilësive të tyre të larta personale. Continue reading