Muhammed Zekerija Kand’helvij (1898-1982)

Shejh el-Hadith Mewlana Muhammed Zekerija Kandhelawi Saharanpuri (vd. 1982.), një dijetar indian i hadithit dhe anëtar influencial dhe ideologjist i Xhematit Teblig.

I lindur në Kand’hala. Ai mësoi shkencat e jashtme në Saharanpur nën udhëheqjen e babait të tij. Ai është po ashtu nxënës i Khalil Ahmed Ambathawi në hadith dhe sufizëm.

Ai ligjëroi hadithin prej vitit 1916 deri në vitin 1969 në Saharanpur. Është autor i komentimit mbi Muwetane e Malikut dhe Sahihun e Buhariut. Ai është po ashtu autor i një serie veprash mbi meritat (fadail) e veprimeve fetare të Islamit, të njohura nën titullin përmbledhës “Teblighi Nisab”, dhe janë përkthyer në disa gjuhë të ndryshme.