Të ushqyerit (gjidhënia) e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Atij (s.a.v.s.) i ka dhënë gji Halimah el-Hudhelijjeh, e bija e Ebu Dhu’ejb. Gjersa ishte në përkujdesjen e Halimes, ndodhi ngjarja e hapjes së gjoksit të tij, kur kraharori i tij u mbush me urtësi e besim; dhe pas kësaj u largua hisja e shejtanit[15] nga ai. Continue reading

Gjenealogjia e Pejgamberit (s.a.v.s.)

Ai është Muhammedi,200px-Muhammad ibn (i biri i) Abdullah, ibn Abdul-Muttalib, ibn Hashim, ibn AbdMenaf, ibn Kusejj, ibn Kilab, ibn Murreh, ibn Kaab, ibn Lu-ejj, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nedr, ibn Kinaneh, ibn Huzejmeh, ibn Mudrikeh, ibn Iljas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Me’ad, ibn Adnan. Continue reading

Imam Alaudin el-Haskefi (1025-1088H)

Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Abdirrahman Muhamed bin Xhemaluddin bin Hasan bin Zejnilabidin el-Hisni el-Etheri ed-Dimeshki, i njohur si Alaudin el-Haskefi. Ai ishte muftiu i hanefive të Damaskut, usulist, muhadith, mufesir dhe gramaticient. Lindi në Damask, në vitin 1025H/1616 dhe vdiq po aty në moshën 63 vjeçare, më 10 Sheval 1088H/1677. U varros në varrezën “Babu’s-saghir”. Continue reading

Akaidi i Imam es-Senusij

Umm el-Berahin

Imam Ebu Abdullah es-Senusij (830-895H).

 Përktheu: Fatih Ibrahimi

[Ky është versioni i parë i përkthimit, dhe jemi të vetëdijshëm për gabimet dhe lëshimet e mundshme. Nëse vëreni gabime, ose keni paqartësi rreth ndonjërës pikë, na tregoni në komente, që të shtojmë përkthimin nga komentimet mbi këtë vepër.]

 Akaidi i Imam Senusiut

I gjithë lavd-falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Resulullahun. Continue reading