Imam Ebu Is’hak el-Shirazi esh-Shafi’ij


Imam Ebu Is’hak, Ibrahim ibn ‘Ali ibn Jusuf el-Shirazi el-Fejruzabadi është një imam [i medhhebit] shafi’ij, mësues dhe polemizues. I lindur në Fejruzabad, Persi, në vitin 393H, ai studioi në Shiraz dhe Basra para se të vinte në Bagdad ku shfaqi aftësitë e tij gjeniale në Sheriat, duke u bërë mufti i Ummetit Musliman në kohën e tij, shejhu i akademisë Nizamijeh të cilën veziri Nizam el-Mulk e ndërtoi në Bagdad për t’i akomoduar nxënësit e Imam Ebu Is’hakut.

Ibnhanbal

Ai ishte i njohur për bindshmërinë me të cilën mund ta nxiste një rast në diskutime, dhe shkroi shumë vepra, prej më të famshmeve nga të cilat është vepra e tij në dy vëllime El-Muhedh’dheb fi Fikh el-Imam el-Shafi’ij që i mori atij katërmbëdhjetë vite për ta punuar, dhe e cila shërbeu si tekst bazë për veprën el-Mexhmu sherh el-Muhedheb të Imam en-Neveviut. Ai ndërroi jetë në Bagdad në vitin 476H.

Burimi: shafiifiqh.com

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s