Imam Sa’duddin el-Taftazani (712-791H)

Dy biografi të dijetarit të madh Esh’arij, et-Taftazaniut, autorit të Sherh el-Akaid en-Nesefij

Continue reading