Imam Ibn ‘Abidin esh-Shami el-Hanefij (1198–1252 H) – Biografia

Al-lameh Ibn Abidin (1198–1252 H)

Sejjid Muhammed Emin ibn Sejjid Umer ibn Sejjid Abd el-Aziz ibn Sejjid Ahmed ibn Sejjid Abd er-Rahim ibn Sejjid Nexhmudin ibn Sejjid Muĥammed Salaĥuddin, i njohur gjerësisht si Ibn ‘Abidin është i lavdëruar me këto fjalë: dijetari i shquar, i lavdërueshëm dhe fisnik; një oqean i diturisë; dijetari i zoti; juristi i madh [fekih]; gjeniu; më i miri i dijetarëve të mëvonshëm dhe i fundit prej dijetarëve verifikues; me origjinë të lartësuar; Imami erudit; shkrimtari. Continue reading

Këshillat e Imam Ebu Hasan esh-Shadhiliut!

Sidi Ahmed ez-Zaruk përcjell që Shejh Ebul’ Hasan esh-Shadhili {Allahu e mëshiroftë} ka thënë:

“I dashuri im njëherë më këshilloi. Ai tha,

‘Mos e lëviz këmbën përpos (për atje) ku shpreson që të fitosh shpërblimin e Allahut.
Mos u ul në asnjë vend, pos nëse je tërësisht i sigurt nga mosbindja ndaj Allahut.
Mos u shoqëro përpos me dikë që do të të ndihmoj në bindje ndaj Allahut.
Dhe dije, që këta janë pak (të rrallë).”

{Usul et-Tarikah}

 

Shprehja “kerremAllahu Wexhhehu” (vetëm) për Aliun

Imam el-Sefferini el-Hanbeli (vd. 1188), në lidhje me përdorimin e shprehjes “kerremAllahu Wexhhehu – Allahu ia ndriçoftë fytyrën” (vetëm) për Aliun thotë:

“…kjo është e zakonshme dhe e përhapur, dhe ka mbushur librat dhe veshët (e njerëzve). Dijetarët kanë thënë: Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të) është cilësuar me shprehjen “Allahu ia ndriçoftë fytyrën”, sepse ai asnjëherë nuk i ka bërë sexhde ndonjë idhulli, dhe në këtë (shprehje) nuk ka asgjë të keqe, Insha’Allah – E Allahu është dhënësi i suksesit.”

(‘Ghidha el-Elbab’ (1/24-25)

A është krijuar gruaja prej brinjës së mashkullit? – Shpjegimi i hadithit

Pyetja:

Cili është kuptimi i hadithit në vijim?

Transmeton Ebu Hurejra: I Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë, “Trajtoni mirë gratë, ngase gruaja është krijuar nga briri (i lakuar), dhe lakesa më e madhe tek ai është pjesa më e lartë e tij. Nëse provon ta drejtosh atë, do ta thyesh, kurse nëse e len ashtu do të mbetet i lakuar. Andaj, trajtoni mirë gratë!” [Sahih Buhari, vëllimi 4, libri 55, nr. 548] Continue reading

Pse hanefijt nuk i bashkojnë namazet, kur në lidhje me këtë ka hadithe autentike?

Pyetja:

Pse hanefijt nuk i bashkojnë namazet, kur në lidhje me këtë ka hadithe autentike?

Përgjigja:

Kjo çështje është prej kryesoreve në mes të shkollave të fikhut. Hanefijtë kanë gjykuar që të gjitha transmetimet mbi këtë çështje duhet bazuar në metodën e “bashkimit të dukshëm” (Xhem’ el-Suri), jo “bashkimit të vërtetë” (xhem’ el-hakiki). Kjo do me thënë që pasi që na është thënë ta kryejmë çdo namaz në kohë (të tij), dhe ka hadithe të Ibni Mes’udit që e sqarojnë që Pejgamberi (s.a.v.s.) asnjëherë nuk ka bashkuar namazet së bashku (duke nxjerrë namazin jashtë kohës së tij) përpos në Arafat dhe Muzdelife gjatë haxhit.

Pjesa në vijim, që është një shkëputje e prej librit “Fikh el-Imam” (botimi tretë), mund të jetë e dobishme për të kuptuar hadithet mbi këtë çështje: Continue reading

Ibni Tejmije, refuzues i haditheve autentike

Shejh Abdullah Ghumeri thotë:
Me të vërtetë, Ibn Tejmije është karakteristik për refuzimin e haditheve që nuk përputhen me qëllimet (synimet, idetë) e tij, madje edhe nëse këto hadithe janë strikt autentike (sahih).

Një shembull i tillë është në rastin hadithit në vijim:
“I dërguari i Allahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] urdhëroi që të gjitha dyert e xhamisë që të sillnin nga rruga të mbylleshin, por ai e la derën e Aliut (r.a.) (hapur).”

Hadithi është strikt-autentik. Ibn al-xhevziu gabimisht e ka përmendur këtë hadith në koleksionin e tij të haditheve të shpikura (el-Maudu`at). Hafiz ibn Haxheri e ka korigjuar atë në veprën e tij “el kaul el Musaddad”: Ibn Tejmije për shkak të paragjykimeve të tija të ditura ndaj Aliut (r.a.) nuk u mjaftua me deklarimin e hadithit si të shpikur nga Ibn el-xhevziu, por, por ndërmori iniciativën që të shtoj nga shporta e tij (e mashtrimeve) pretendimin se ekspertët e hadithut (el-muhadithun) janë të pajtimit se ky hadith është i shpikur. Ibn Tejmije ka refuzuar aq shumë hadithe, vetëm sepse ato janë në papajtueshmëri me qëndrimet e tij, sa që është vështirë të përcillen (të gjitha) rastet.[49]

———————————————————————————————————-
[49] Abdullah el-Ghumeri ka përmendur në shumë vepra të tij, një numër të madh të rasteve të jondershmërisë së Ibni Tejmijes. Libri i tij er-Radd el-Muhkem el-Metin ala el-Kitab el-Mubin përmban shumë raste. Shumë Ulema të tjerë kanë shfaq pakënaqësi rreth këtij tipari të Ibni Tejmijes. Në mesin e tyre Taki ed-Din es-Subki, Ibn Haxher el-Maki, Takiud-Din el-Husni, Arabi el- Tubani, Ahmed Zeini Dehlan, Muhamed Zahid el-Keutheri

Burimi:
Shkeputja nga trajtesa:
Të kërkuarit e ndërmjetësimit të Pejgamberit të Islamit (titulli)
 – Mbrojta prej dijetari e legjitimitetit të saj (nentitulli)
Përkthimi i trajtesës bashkëkohore që vërteton se kërkimi i Tevesulit të Pejgamberit është i miratur nga Kur’ani dhe Suneti dhe refuzon pretendimin e pseudo-selefive se ndërmjetësimi është një inovacion heretik (bid’ah) (pershkrimi)

Nga i ndjeri, Shejhu dhe Muhadithi i Ez’herit, Abdullah ibn Muhamed ibn el-Sidik el-GHUMERI
Përktheu: Fatih Ibrahimi