“Besimi (imani) nuk mund të bashkekzistoj me mosbesimin (kufr), ndërsa mosbesimi mund të bashkekzistoj me mosbesimin” – Imam Shafiu


Prej kontributeve të Ebu Is’hak el-Isfarajanit është komentimi i tij i formulimit të Imam Shafiut “Besimi (imani) nuk mund të bashkekzistoj me mosbesimin (kufr), ndërsa mosbesimi mund të bashkekzistoj me mosbesimin”

El-Isfarajani komenton:
“Nëse, së bashku me besimin, dikush mban qëndrimin se bota është e pafillim, ose qëndrime të ngjashme që anulojnë besimin e tij, atëherë besimi është tërësisht i anuluar tek ai person; ndërsa mosbesimi, si të pohosh Trinitetin, nëse së bashku me këtë mban qëndrimin se Shejtani sfidon të Gjithëmëshirshmin dhe fiton betejen me të, siç besojnë Manikeistët, atëherë shirku i tij rreth Trinitetit nuk është i anuluar, por është i përngjitur me shirkun e tij Manikeist.”

Imam Es-Subki esh-Shafi’i komenton: “Nga kjo mund të konkludohet se besimi as nuk rritet as nuk zvogëlohet, ndërsa mosbesimi mund të rritet ose të zvogëlohet. Meditoni mbi këtë.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s