Dijetarët janë trashëgues të Pejgamberëve (hadith)

Pejgamberi (sal Allahu alejhi we selem) thotë:
“Vërtetë dijetarët (ulematë) janë trashëguesit e Pejgamberëve.” (Sunen Ebu Davud, #3641)

Dijetari Ibn Mulakkan (vd. 804H.) në veprën Bedr el-Munir (7/587) e klasifikon zinxhirin e këtij transmetimi Sahih.

Imami dhe Muhadithi i madh, komentuesi i sahihut të Buhariut, Bedrudin El-‘Ajni (vd. 855H) poashtu e vërteton si të vërtetë këtë trasnmeton në ‘Umdetul Karij (2/40).
Dhe muhadithi i kohës tonë, Shejh Shuajb Arnauti poashtu e konfirmon si të vërtetë.