Imam esh-Shatibiu


Kujdes: Informacionet e mëposhtme nuk janë domosdoshmërisht korrekte. Shkrimi i mëposhtëm është marrë nga Wikipedia në gjuhën angleze, dhe është përkthyer në shqip.

Imam Ebu Is’hak esh-Shatibiu ishte një dijetar Andaluzian i medhhebit malikij. Ai vdiq në vitin 1388 (8 Shaban 790H) në Granada. Emri i plotë i Imam Shatibiut ishte “Ibrahim bin Musa bin Muhammed esh-Shatibi el-Gharnati”. Prejardhja e familjes së tij ishte prej Benu Lakhm. Kunja e tij ishte “Ebu Is’hak” dhe ‘mbiemrat’ e tij ishin ‘El-Lakhmi’, ‘El-Gharnati’, ‘El-Maliki’ dhe ‘Es-Shatibi’. Data dhe vendi i lindjes së tij janë të panjohura. Mirëpo, njëeri prej mbiemrave të tij, ‘Es-Shatibi’, na çon tek qyteti Ĥativa, që tregon se ai ishte pasardhës i migrantëve prej atij qyteti.

Mësuesit e tij janë dijetarë të mirënjohur të kohës së tyre:

 • Imam ibn el-Fahr el-Abiri
 • Ebu el-Kasim el-Satti
 • Imam Ebu Abdullah el-Tilmesani
 • Imam Ebu Abdullah el-Makri
 • Shejh Ebu Seid bin Lab
 • Imam Xhelil ibn Merzuk
 • Ebu Ali Mensur bin Muhammed el-Zidawi
 • Ebu Abdullah el-Bilnesi
 • Ebu Xhafer el-Shukuri
 • Ebu el-Abbas el-Kabbab
 • Ebu Abdullah el-Hafar

Librat e tij

Ai mësoj prej shumë dijetarëve të shquar të kohës së tij. Ai u bë mjeshtër në Gjuhën Arabe dhe Ixhtihad dhe kërkim në një moshë të re. Ai diskutonte çështje të ndryshme me mësuesit e tij para se të arrinte në ndonjë konkluzion.

 • el-I’tisaam – Ky libër i famshëm i Imam Shatibiut është enciklopedia themelore për definimin e novacioneve fetare. Përbehet prej 10 kapitujve. Parathënia është shkruar nga Sejid Reshid Raza el-Misri.
 • El-Muwefakat fi Usul el-Sheria – Kjo është poashtu një prej librave më të njohura të Imam Shatibiut. Kjo libër është në lëminë e Usuli-Fikhut dhe Mekasid el-Sheriah. Është botuar nga Dewlet et-Tunisia (1302 H, Tunizi) në katër vëllime.
 • Shara ala el-Hutasa.
 • El-I’tifak fi Ilm el-Ishtikak – Ky libër ishte në lëminë e Ilm-i-Sarf, por është humbur gjatë jetës së tij.
 • Kitab el-Mexhalis – Ky libër përfshinte një komentim të librit të Sahihut të Buhariut, el-Kitab el-Bijuh (??).
 • Kitab el-ifidat we el-inshadat – ky libër përfshinte dy vëllime mbi letërsinë.

 

 

Perkthehu: Fatih Ibrahimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s