Janë disa njerëz, që Pejgamberët dhe shehidët ua kanë lakmi…


Është transmetuar nga ‘Umer bin el-Hatāb që Pejgamberi (صلى الله عليه وآله وسلم) ka thënë:

‘Prej robërve të Allahut janë disa që as nuk janë pejgamber as nuk janë shehid (dëshmorë), por në ditën e gjykimit Pejgamberët dhe shehidët do të lakmojnë gradën e tyre (të xhenetit)’. Sahabët e pyetën: ‘O i Dërguar i Allāhut, na trego, kush janë ata njerëz?’ Ai u përgjigj: ‘ata janë të cilët duan njëri tjetrin për hir të Allahut. Ata as nuk janë farefis me njëri tjetrin as nuk kanë prona për të shkëmbyer. Betohem në Allahun se ata do të kenë fytyra të ndritura, ata do të jenë në ulëse prej dritës. Ata nuk do të kenë frikë kur të tjerët do të jenë të frikësuar, ata nuk do të kenë brenga kur të tjerët do të jenë të hidhëruar.’ Pastaj ai recitoi ajetin: Padyshim, për dashamirët e Perëndisë (أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ) nuk ka frikë as pikëllim. [10:62.]”

Nga:

Ebu Davudi, Sunen, 3:288 (#3527);
Bejhekiu, Shu‘eb-ul-iman, (6:486#8998, 8999);
Hatib Tebrizi, Mishkat-ul-mesabih, libri i edebeve (sjelljeve të mira) kap. 16 (3:75-6#5012).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s