Imam Neveviu, një Sufi, Kutb el-Ewlija

Neveviu shkruan në trajtesën e tij të shkurtër të titulluar el-Mekasid fi el tewhid we el-`ibada we usul el-tesawwuf:

Specifikat e rrugës së Sufijve janë pesë:

1. Ta mbash prezencën e Allahut në zemrën tënde në publik dhe privat;
2. Të ndjekësh Sunetin e Pejgamberit me vepra dhe fjalë;
3. Të qëndrosh larg nga njerëzit dhe nga të kërkuarit prej tyre;
4. Të jesh i kënaqur me atë që Allahu të ka dhënë, qoftë edhe pak;
5. Gjithëmonë tia lësh çështjet në dorë të Allahut.

Neveviu vdiç para se të mund ta përfudoje veprën e tij Bustan el-`arifin fi el-zuhd we et-tesawwuf, që është një koleksion i çmueshëm i thënjëve të mjeshtërve të hershëm dhe të vonshëm të tesavufit (sufizmit), në elaborimin e disa prej çështjeve më delikate të vetë-purifikimit.

Neveviu konsiderohet Sufi dhe Shenjtor , siç është e qartë kjo nga titujt e disa prej veprave të tij dhe nga biografia e Imam Sahaviut e titulluar Terxhemet shejh el-islam, KUTB El-EWLIJA el-kiram, fakih el-enam, muhji el-sunne we mumit el-bid`a Ebi Zekerijja Muhji el-Din el-Newewi (Biogfaria e Shejhut të Islamit,  Kutbit* të Eulijave, Fakihut të njerëzimit, ripërtëritësi i Sunnetit dhe mbytësi i risive (bidateve)… El-Neveviu).

* Kutb – Shtyllë, Pol, Bosht. Në tesavuf, të gjithe kutb jane ewlija, por jo të gjithë ewlijatë arrijnë gradën e kutbit; Grada më e lartë e ewlijave.